Bouw zendmast gestart

Vanaf maandag 27 maart 2017 is een aanvang gemaakt met de bouw van de zendmast in de Aa-landen.

Op 7 april 2016 is de omgevingsvergunning verleend. Daarna is de bezwaar- en beroepsprocedure doorlopen. De omgevingsvergunning is inmiddels onherroepelijk. Dit betekent dat we binnenkort starten met de bouw, zo schrijft de gemeente.

Op 24 april zal daadwerkelijk de 40! meter hoge mast geplaatst gaan worden.

Uitnodiging

Op 5 april a.s. komt de wethouder Flip van As een wijkdialoog bijwonen (in wijkcentrum de Dobbe 29) met als thema “bepaal mee wat er in jouw buurt gebeurt”. Bij zo’n uitnodiging krijgen wij nu toch een heel ander gevoel dan een jaar geleden. Misschien gaan wij er wel naar toe.

Zendmast onvermijdelijk in de Aa-landen

Vorige week heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de beroepszaak die was aangespannen tegen de komst van de zendmast in de Aa-landen. Het beroep is ongegrond verklaard. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor de bouw van de zendmast. We zullen er als wijkbewoners maar aan moeten wennen.
Na het definitief verlenen door de gemeente Zwolle van de vergunning aan T-Mobile (september 2016) is door één omwonende beroep aangetekend tegen die beslissing. Dat beroep ging over de vraag of er wel sprake is van ‘goede ruimtelijke ordening’ door de gemeente. De rechter heeft die vraag positief beantwoord. Wij waren daar al bang voor. De rechter had ook niet veel keus. De procedures zijn correct gevolgd en aangedragen alternatieven zijn niet echt beter gebleken. Helaas oordeelt de rechter alleen de zendmast op die specifieke plaats toelaatbaar is. En volgens de regels is dat zo. Maar dat wil ook zeggen dat de wijze waarop de gemeente tot de locatiekeuze is gekomen of de vraag waarom de gemeente zich niet meer ingespannen heeft om met SWZ tot een betere oplossing te komen allemaal niet konden worden meegenomen in het oordeel.
Uiteindelijk betalen we als wijkbewoners dus het gelag van 8 jaar ambtelijk en bestuurlijk onvermogen om met alle belanghebbenden tot een goeie oplossing te komen voor de mobiele bereikbaarheid van de Aa-landen. En dat betekent dat wij nu tegen een 40 meter hoge zendmast aan gaan kijken die op een steenworp afstand zal staan van een ruim 30 meter hoge flat.
Het Comité Opgepast Zendmast was al opgedoekt maar vanaf nu zullen ook de berichtgeving en de website verdwijnen. Maar niet nadat wij iedereen die op enige wijze heeft meegedaan in dit protest te bedanken voor de inzet. Ook al hebben we aan het kortste eind getrokken, we hebben ook laten zien dat we als wijkbewoners niet zo maar over ons heen laten lopen. En daar kunnen we best trots op zijn.
Groeten,
Arnoud Huberts, Kees Jan Steenbergen, Evert de Zoeten
De donaties die wij hebben ontvangen bleken op € 7,40 na dekkend voor de kosten die wij hebben gemaakt. Een verantwoording van de uitgaven vind je op onze website.

Wijkbewoners bezetten beoogde zendmast locatie

bezetting

De wijkbewoners uit de Aa-landen, waar de gemeente een zendmast wil plaatsen, hebben deze bezet met tal van protestborden. Tevens is de Zwolse vlag halfstok gehesen, voor het ongeloofwaardige beleid van de gemeente Zwolle met haar CU-wethouders. De mast die een onbeperkte capaciteit krijgt voor de telecomproviders om hun antennes in te plaatsen, vervangt één zendmast op een naastgelegen flat van SWZ aan de Dollard.

De wijkbewoners zijn uitermate ontstemd over de wijze waarop de gemeente deze vergunning heimelijk heeft doorgedrukt. Dit door al het bestaande beleid ter zijde te schuiven, de bewoners niet of nauwelijks te informeren en vervolgens niet aanspreekbaar te zijn. Hierdoor heeft de gemeente zichzelf muurvast in het moeras gewerkt, komt daar zonder groot verlies aan eigen geloofwaardigheid en zonder financiële claims van T-Mobile niet meer uit en zal nu haar bestuurlijke onmacht (onwil?) willen verdoezelen met een beroep op juridische legitimatie. Bestuurlijke arrogantie van het hoogste niveau, vandaar de Zwolse vlag halfstok.

img_1500img_1499img_1498img_1497img_1496img_1495img_1494img_1509 img_1510 img_1516 img_1535img_20160918_154015

CU-zendmast lijkt een feit

serveimageHet advies van de bezwaarcommissie (27 juli) is teleurstellend, maar was wel te verwachten. De gemeente heeft zichzelf muurvast in het moeras gewerkt, komt daar zonder groot verlies aan eigen geloofwaardigheid en zonder financiële claims van T-Mobile niet meer uit en zal nu haar bestuurlijke onmacht (onwil?) willen verdoezelen met een beroep op juridische legitimatie. Hoewel er nog steeds een aantal zaken zijn die wat ons betreft ter discussie staan. Nu bevestigd is dat de gemeente in zijn geheel niet heeft geluisterd naar omwonenden en er zelfs een standje voor krijgt van de bezwaarcommissie, maar wie doet wat? Het heeft allemaal geen gevolgen, niet voor de CU(Christen Unie)-zendmast en niet voor de betrokken gemeenteambtenaren of politieke ambtsdragers.

Eerder standpunt “CU-zendmast lijkt een feit” verder lezen

Nu allemaal opgepast! Nieuw bestemmingsplan in de maak.

Het Bestemmingsplan Aa-landen laat een antennemast niet toe. Daarom moet de gemeente zich in allerlei bochten wringen om aan te tonen dat die mast er toch moet komen en wel in het park. Maar let op: dit Bestemmingsplan gaat eerdaags vervangen worden door een nieuw Bestemmingsplan. Dat nieuwe plan ligt als ontwerp momenteel ter inzage. Wij hebben het ontwerpplan bekeken. En wat blijkt? Dit nieuwe Bestemmingsplan zal straks het bouwen van antennemasten in parken gewoon mogelijk maken! In gebieden met de functie Groen of Natuur kunnen zogenaamde Openbare Nutsvoorzieningen worden toegestaan. En wat staat er in de definitie van Openbare Nutsvoorzieningen? U raadt het al: “voorzieningen ten behoeve van openbaar nut, zoals gas-, water-, elektriciteits- en communicatievoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de inzameling van afval”. “Nu allemaal opgepast! Nieuw bestemmingsplan in de maak.” verder lezen

Voorlopige voorziening wel, niet, wel, niet

Met een verzoek tot Voorlopige Voorziening (VoVo) kan een vergunninghouder door de rechter bevolen worden een verkregen vergunning niet te benutten. Bijvoorbeeld omdat ingediende bezwaren nog niet zijn afgehandeld. In mei hebben we al een keer zo’n verzoek gedaan. De rechtbank gaf toen aan te twijfelen over onze belanghebbendheid. De indiener van het verzoek woonde, in de ogen van de rechtbank, te ver (meer dan 200 meter) van de locatie voor de antennemast. We hebben het verzoek vervolgens ingetrokken. Bovendien gaf de gemeente door dat T-Mobile niet van plan was de vergunning te gebruiken om de bouw van de mast te starten.

Met het vooruitzicht dat de Adviescommissie Bezwaren op korte termijn haar advies zal uitbrengen hebben we opnieuw een verzoek tot Voorlopige Voorziening gedaan. We achtten het aannemelijk dat T-Mobile, bij een positief advies van de commissie, snel zou willen bouwen en wilden dat voorkomen. Nadat dat verzoek ook bij de gemeente bekend werd heeft de gemeente opnieuw contact gezocht met T-Mobile. “Voorlopige voorziening wel, niet, wel, niet” verder lezen

Wij van WC-eend

wc-eendHierbij een kort impressie verslag van de hoorzitting van afgelopen dinsdagavond;

Dinsdagavond om 19:00 heeft de hoorzitting plaatsgehad naar aanleiding van ruim 90 bezwaren waarvan 12 bewoners hebben aangegeven ‘gehoord’ te willen worden. Op de hoorzitting waren ca 20 bewoners op de publieke tribune, jammer dat de opkomst zo gering was en waren er 6 van de 12 bezwaarmakers die gehoord willen worden aanwezig. Deze laatste namen plaatsen in de binnen ring van de raadzaal. Dit waren Margriet, Arnoud, Evert, KeesJan, Hilda en Klaas. Hier tegenover zaten de jurist van de gemeente en T-Mobile en daar achter de gemeente ambtenaren en 3 leden van de adviescommissie met een secretaris.

Nadat de procedure helder was gemaakt mochten eerst de bewoners hun betoog houden en dat deden ze. Met felheid werd nog eens aangehaald “Wij van WC-eend” verder lezen

Hoorzitting

Komende dinsdagavond is de hoorzitting naar aanleiding van de vragen; Deze hoorzitting in openbaar en iedereen kan dus op de publieke tribune plaats nemen. Deelnemen aan de hoorzitting kan alleen door degene die hebben aangegeven ‘gehoord’ te willen worden. De hoorzitting wordt geleid door 3 ‘onafhankelijke’ leden die geen deel uitmaken van het Zwolse bestuur of gemeente. Meestal  zijn die collega’s uit andere gemeente die hiervoor geselecteerd worden. Deze leden van de hoorzitting ook wel genoemd adviescommissie hebben kunnen geen bindende uitspraken doen. Zij adviseren slechts het gemeente bestuur aan de hand van hun bevindingen. De hoorzitting heeft een procedureel en juridisch karakter, echter wij hebben begrepen dat wethouder Anker ook aanwezig zal zijn. En dat na de hoorzitting er gelegenheid is om elkaar informeel te spreken. Belangrijk is dat U erbij bent, Uw aanwezigheid telt. De hoorzitting is in de raadzaal van het Stadhuis, Grote Kerkplein 15 en begint om 19:00.

Voorlopig standpunt

De gemeenmvg-zwollete heeft haar voorlopige standpunt vastgesteld aan de hand van de binnengekomen bezwaren. Er zijn 90 unieke bezwaren geïdentificeerd en aangemerkt als relevant. Tevens heeft de gemeente bepaald welk bezwaar in ‘hun’ categorie valt als het gaat om belanghebbend. Eén van de eerste dingen die er in het voorlopig standpunt wordt gezegd is de volgende zinsnede “Betrokken bewoners zijn een fundament voor elke gemeente…het bestuur van de gemeente maakt een afweging van alle belangen”. “Voorlopig standpunt” verder lezen

Hoorzitting adviescommissie bezwaarschriften op 5 juli

Op dinsdag 5 juli 2016 om 19:00 uur kunnen bezwaren mondeling worden toegelicht aan de Adviescommissie bezwaarschriften in de raadszaal van het Stadhuis, Grote Kerkplein 15 te Zwolle.

Dit heeft de gemeente bekend gemaakt in een brief aan alle bewoners die bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit van 7 april. In dit besluit werd door de gemeente een omgevingsvergunning verleend aan T-mobile voor het plaatsen van een Antennemast met randapparatuur en hekwerk in park Aa-landen.

In de bijlage treft u het origineel van de brief aan.

20160610 - Hoorzitting Adviescommissie Bezwaarschriften

Beantwoording van Wob-verzoek

Wij hebben van de gemeente de stukken gekregen op ons Wob-verzoek, deze zijn hier te download;

Inhoudelijk hebben wij zelf dit nog niet bekeken, maar een reactie volgt nog.

Bezwaar maken tegen de zendmast?

Doe het nu!

btn_bezwaarDe bezwaartermijn tegen de zendmast loopt op 19 mei af. Dat wil zeggen dat u nu nog een bezwaarschrift kan indienen. Vele omwonenden gingen u voor. Dat is maar goed ook want inmiddels is duidelijk geworden dat niet elke bewoner van de Aa-landen automatisch als zogenaamde ‘belanghebbende’ wordt gezien. Het lijkt erop dat mensen die geen direct zicht hebben op de toekomstige mast als ‘niet-belanghebbend’ zullen worden bestempeld. Daarmee vervalt dan het bezwaar. Dat kan weliswaar worden aangevochten maar dat vraagt veel extra tijd en kosten. “Bezwaar maken tegen de zendmast?” verder lezen

Informatiebijeenkomst

zwolle-sIn het overleg dat Opgepast Zendmast op 31 maart heeft gehad met de wethouders Anker en Van As werd aangegeven dat men graag bereid was de locatiekeuze en het gehele proces nog een keer toe te lichten op een Informatiebijeenkomst. Wij hebben toen aangegeven dat ons dat een verstandige keuze van de gemeente leek. Vorige week werden we gebeld door de gemeente dat men hier nog aan werkt. Wij wachten het verdere initiatief van de gemeente af.

Nieuwe informatie

Bij de stukken van de Vergunning ontdekten we een email van T-Mobile aan de Gemeente Zwolle van 2 maart 2016. In dit bericht geeft T-Mobile aan dat KPN in het verleden een locatie bij de Brinkhoekweg als een goed alternatief voor de antennes op de Dollardflat te zien. Om vervolgens te benadrukken dat T-Mobile het daar niet mee eens is. Uit het voorstel van KPN kunnen we opmaken dat een locatie buiten de bebouwing (en dus buiten het park) technisch dus wel degelijk mogelijk is. De gemeente geeft in de vergunning aan dat dat door ’technische randvoorwaarden’ onmogelijk zou zijn. Lees de email hier. Het geeft ook een beeld van de wijze waarop T-Mobile en de gemeente met elkaar omgaan.

Voorlopige Voorziening

justitiaEerder hebben we gemeld dat er een Voorlopige Voorziening zou worden aangevraagd om te voorkomen dat T-Mobile al zou kunnen starten met de bouw van de zendmast. Dat is op 7 april ook gebeurd. Een week later ontvingen we een reactie van de rechtbank waarin de aanvragers als niet belanghebbend werden aangemerkt omdat hun woningen op meer dan 250 meter van de locatie liggen en er geen sprake zou zijn van direct zicht. Een en ander gebaseerd op een uitspraak van de Raad van State. Om de legeskosten te voorkomen hebben we vervolgens het verzoek ingetrokken om een nieuw verzoek, namens andere omwonenden – met direct zicht, in te kunnen dienen. “Voorlopige Voorziening” verder lezen

Politiek houdt zich stil

De raadsfracties hebben vorige maand een antwoord gekregen op hun vragen. Wij hebben ze daarna nog geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Op dat moment zagen de fracties geen aanleiding om een debat met de Wethouder aan te vragen. Men meent dat de procedures nu eerst hun beslag moeten krijgen. Alhoewel wij van mening zijn dat er genoeg materiaal ligt om grote vraagtekens te plaatsen bij de locatiekeuze van de gemeente, het Antenne-plaatsingsbeleid niet gevolgd is, en een debat daarover met de Wethouder dus voor de hand zou liggen wachten we in dit stadium even af.